OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov


Vážená dotknutá osoba,

naša spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

Prevádzkovateľ
Spoločnosť MIKBAU s.r.o., Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov, IČO: 51 262 053, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35763/P (prevádzkovateľ alebo MIKBAU s.r.o.) je prevádzkovateľom tejto internetovej stránky a v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje tiež za prevádzkovateľa, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese mikbau.sk@gmail.com

Účely spracúvania Vašich osobných údajov
MIKBAU s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom realizácie sprostredkovania práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku.

Vaše osobné údaje spracúvame tiež za účelom vedenia našej internej databázy kontaktov, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, ak sa nám budete javiť ako vhodný kandidát.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a taktiež Váš výslovný a dobrovoľný súhlas (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona) v prípade, ak nám ho explicitne udelíte na vopred stanovený účel uloženia Vašich osobných údajov do našej internej databázy.

Súhlas s uložením osobných údajov do internej databázy a odvolanie súhlasu
Pokiaľ ste sa rozhodli využiť naše služby a pri registrácii nám udelíte súhlas na uloženie Vašich osobných údajov do našej internej databázy, budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa vyskytne ponuka práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku prípadne v inej krajine EÚ a Vy sa nám budete javiť ako vhodný kandidát.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese: mikbau.sk@gmail.com

Doba spracúvania Vašich osobných údajov
MIKBAU s.r.o.  bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom dodržiava v tejto súvislosti striktne zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov.

Pre účel realizácie sprostredkovania práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku, prípadne v inej krajine EÚ bude MIKBAU s.r.o. spracúvať Vaše osobné údaje, najdlhšie na dobu vzájomného zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a spoločnosťou MIKBAU s.r.o., čo je spravidla jeden rok.

V rámci účelu vedenia našej internej databázy kontaktov, aby sme sa s Vami v budúcnosti mohli skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku, ak sa nám budete javiť ako vhodný kandidát, Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu troch rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Následne Vaše osobné údaje zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

Kategórie príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú
MIKBAU s.r.o. bude Vaše osobné údaje zasielať svojim zmluvným partnerom v Nemecku resp. v iných krajinách EÚ, ktorí ich v prípade potreby zašlú na potrebné verejné či samosprávne inštitúcie. Navyše, k Vašim osobným údajom budú mať prístup zmluvne poverení sprostredkovatelia – dodávatelia služieb, ktorých MIKBAU s.r.o. využíva na realizáciu potrebných činností ako napr. spolupracovníci, spoločnosti zaoberajúce sa správou a prevádzkou IT-služieb, serverov, internetového pripojenia, e-mailových služieb a ďalší obchodní partneri. Naši dodávatelia služieb sú podrobovaní dôkladnému výberu a následne sú poverení vybranými činnosťami, pri ktorých realizácii sa musia riadiť výlučne našimi pokynmi. V prípade potreby sú Vaše osobné údaje zasielané aj verejnoprávnym orgánom ako napr. súdy či orgány činné v trestnom konaní, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové orgány a podobne.

Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov
MIKBAU s.r.o. v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

MIKBAU s.r.o. nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje mimo priestor Európskej únie.

MIKBAU s.r.o. ako prevádzkovateľ a taktiež aj všetci sprostredkovatelia, ktorých poveril spracúvaním Vašich osobných údajov, starostlivo chránia Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré získavame a spracúvame v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, sú chránené prostredníctvom vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu a manipulácii.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre vyššie uvedené účely a môžu byť spracúvané len na základe pokynov prevádzkovateľa priamo prostredníctvom jeho zamestnancov alebo ním poverenými sprostredkovateľmi a spolupracovníkmi.

Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte mnoho rozličných práv. Detailné informácie o Vašich právach nájdete tu: Práva dotknutých osôb.

Cookies
Prezeraním našich internetových stránok beriete na vedomie, že používame súbory „cookies“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Bližšie informácie o používaní „cookies“ nájdete tu: Informácie o používaní cookies.

Táto informácia nadobúda účinnosť dňa 25.01.2019 a bude sa v prípade potreby priebežne aktualizovať.